ข่าวสารรอบรั้ว
News

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

 

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพรศิริกุลในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความสนใจของผู้เรียน