ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2556

เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย

 

มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 20 โรง

โดยมี 3 กิจกรรม  1. ปั้นดินน้ำมัน  2. การเล่านิทานประกอบสื่อ  3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ผลการแข่งขันเล่านิทาน

ผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ผลการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนพรศิิริกุลปฐมวัย ดังนี้

 

รายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน รางวัล หมายเหตุ
การเล่านิทานประกอบสื่อ เด็กหญิงญาตาวีดา บัวแดง เหรียญเงิน  
การปั้นดินน้ำมัน เด็กชายตันติกร ทองคง เหรียญทอง  
การปั้นดินน้ำมัน เด็กหญิงมินท์ธิตา กาญจนขันธวัฒน์ เหรียญทอง  
การปั้นดินน้ำมัน เด็กหญิงพรธิรา ทองเอียบ เหรียญทอง  
การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด ปะ  กระดาษ เด็กหญิงภูริชญา สุขเลื้อง เหรียญทอง ตัวแทน
การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด ปะ  กระดาษ เด็กหญิงศุภกานต์ รักษา เหรียญทอง ตัวแทน
การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด ปะ  กระดาษ เด็กหญิงณัฐวดี เก้าเอี้ยน เหรียญทอง ตัวแทน
ด.ญ.ญาตาวีดา บัวแดง เล่านิทาน คณะกรรมการตัดสินการเล่านิทาน
กิจกรรมแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ผลงานโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
กิจกรรมแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะกระดาษ ผลงานโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
   
บรรยากาศในการแข่งขัน